Dragi naši Posetioci,

hvala vam što ste bili sa nama i ove godine, nadamo se da smo ispunili vaša očekivanja. Vidimo se sledeće godine!

Adica tim

________________________

Kedves Látogatóink,

köszönjük, hogy az idei évben is velünk tartottatok, reméljük, sikerült teljesítenünk az elvárásaitokat és jól éreztétek magatokat az Adica strandfürdőben. Találkozunk jövőre!

Az Adica csapata

Adica Retro Party

🎉Idén is sor kerül a már hagyományos NYÁRZÁRÓ RETRO PARTYRA a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel!
🔖Belépő: 400 din
Zene: Dj Hajnal
2021. augusztus 28. 22:00-03:00
🎉I ove godine će se održati tradicionalna RETRO ŽURKA sa najvećim hitovima 80-ih, 90-ih i 2000-ih godina.
🔖Ulaz: 400 din
Muzika: Dj Hajnal
28. avgust 2021. 22:00-03:00

Škola plivanja – Úszóiskola

Javno preduzeće za rekreaciju „Adica“ Ada u saradnji sa PK „Delfin“ organizuje ŠKOLU PLIVANJA za decu i za neplivače.
🔹Početak kursa: 26. jul 2021. godine u 09h časova
🔹Ukupna cena kursa je 4.000,00 dinara
🔹Kontakt telefoni: 024/851-118, 024/854-770
Az „Adica“ Üdültetési Közvállalat a Delfin Úszóklubbal együttműködve ÚSZÓISKOLÁT szervez gyermekek és úszni nem tudók részére.
🔹Az oktatás 2021. július 26-án kezdődik 9 órakor
🔹Az oktatás díja: 4.000,00 dinár
🔹Jelentkezés és információ: 024/851-118, 024/854-770

Javni oglas

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 2. a u vezi sa članom 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava , kao i postupcima javnog nadmatanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 16/2018). Odluke Nadzornog Odbora Javnog Preduzeća za rekreaciju „Adica“ Ada broja: 121/2021od 23.06.2021 godine, Javno Preduzeće za rekreaciju „Adica“ Ada raspisuje:
J A V N I  O G L A S
ZA DAVANjE TEHNIČKOG REŠENjA ZA PRIPREMU, PREUZIMANjE I TRANSPORT SA LOKACIJE NUS PRODUKTA DEGAZACIJE TERMALNE VODE U GASOVITOJ FAZI
I. Predmet javnog oglasa
Prikupljanje pismenih ponuda za obezbeđenje sigurnog snabdevanja velnes objekta u Adi termalnom vodom za potrebe grejanja i klimatizacije samog kompleksa, potrebno je dati tehničko rešenje za pripremu, preuzimanje i transport sa lokacije  nus produkta degazacije vode u gasovitoj fazi.
 Projektovani sistem mora biti  koncipiran tako da ne dozvoljava ispuštanje nus proizvoda u atmosferu. Da bi se obezbedio kontinualan rad potrebno je da  rad sistema bude kapacitivno regulisan ( da bi se uskladio sa potrebama centra za termalnom vodom).
Oprema na bušotini, degazacioni sistem i sistem transporta termalne vode nije predmet ovog javnog oglasa.
JPR “Adica“ Ada obezbediće potencijalnim ponuđačima uvid u tehničku dokumentaciju bušotine termalne vode i lokacije za postavljanje postrojenja u periodu :tri dana do isteka javnog oglasa.
Novoprojektovano tehničko rešenje.
Novoprojektovano rešenje tretmana nus proizvoda degazacije mora da sadrži sledeće celine:
– odvajanje vlage nakon izlaska nus proizvoda iz degazatora
– projektovanje opreme za podizanje pritiska i transport do kompresora
– komprimovanje u vozilo za transport
– transport sa lokacije
U cilju merenja preuzete količine nus proizvoda na pretakalištu je potrebno predvideti maseno merilo protoka na osnovu kojeg bi se vršio obračun preuzete količine.
Merilo mora biti overeno i žigosano od strane proizvođača merila.
Odvajanje vlage iz nus proizvoda predvideti u dva stepena, prvi stepen pomoću demistera za odvajanje krupnih čestica vlage koji treba predvideti odmah nakon izlaska nus proizvoda iz degazatora i drugi stepen pomoću sušnih kolona sa ispunom od zeolita (radna+rezervna).
Oprema za podizanje pritiska se sastoji od dve duvaljke sa elektromotornim pogonom dovoljnog kapaciteta. Zadatak duvaljki je ostvarivanje malog podpritiska u degazatoru i transport nus proizvoda dalje prema kolonama za sušenje I uređajima za komprimovanje.
Nakon sušenja predvideti uređaje za komprimovanje sa elektro pogonom kojima se komprimovanje u vozilo za prevoz vrši na pritisak p= 200 bar.
Obavezno predvideti dve jedinice  ( radnu i rezervnu) u cilju povećanja sigurnosti postrojenja.
Punjenje nus proizvoda u transportno vozilo predvideti na jednom pretakačkom mestu sa
dva priključka za crevo za punjenje. Na zajedničkoj grani predvideti merenje količine nus proizvoda.
U slučaju alarmnih situacija potrebno je proslediti signal sistemu za tretman voda da bi se zatvorio kombinovani ventil za regulaciju protoka sa ograničenjem maksimalnog protoka. Alarmne situcije ili  zaštita koje postrojenje za tretman nus proizvoda mora da ima je sledeći:
– količina kiseonika u nus proizvodu ne sme da bude u granicama eksplozivnosti
  5%-12%
– velika količina vlage (dew point < -5C)
– prekomerna količina nus proizvoda
Centralni sistem nadzora mora da ima mogućnost nadzora preko webSCADA sistema i dojavu alarma putem SMS-a.
Projektno tehnička dokumentacija
U cilju obezbeđenja svih dozvola i saglasnosti za postavljanje postrojenja za tretman nus proizvoda potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju prema sledećem:
Idejno rešenje i elaborat za bezbedno postavljanje
Idejni projekat (mašinski, elektro i građevinski)
Elaborat zaštite od požara
Projekat za izvođenje
Atestno tehničku dokumentaciju za potrebe sprovođenja tehničkog prijema
Takođe u obimu isporuke je i vođenje centralne objedinjene procedure stim što je obaveza investitora plaćanje svih taksi.
Troškove komisije za tehnički prijem postrojenja snosi Ponuđač.
II. Period upravljanja
Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji odnosno Period upravljanja postrojenjem ograničen je do 28.02.2024 godine.
Nakon navedenog perioda  eventualni nastavak preuzimanja nus produkta, biće regulisan  aneksom ugovora o poslovno tehničkoj saradnji ili raspisivanjem novog javnog oglasa.
Ako se ne produži poslovna tehnička saradnja sa ponuđačem, ponuđač će demontirati i odneti  postavljeno postrojenje za sakupljanje nus produkta degazacije termalne vode.
.
III. Uslovi za izbor
  Finansijski kapacitet:
            Ostvaren godišnji poslovni prihod u poslednje 3 (tri) godine (2017/18/19) za koju
            su  dostavljeni podaci, mora da bude veći od 700.000.000,00 dinara/god.
            Dokaz: Dostaviti Izveštaj o bonitetu BON-JN
   Poslovni kapacitet:
    Pravo učešća imaju samo ponuđači koji su u poslednje 3 (tri) godine
    (2018/19/20) godina) izvršili minimum 5 (pet)  usluge na izgradnji kompresorskih
    Stanica za komprimovanje prirodnog gasa kapaciteta 1.500 Sm3/h ili veće i
    minimum 1 (jednu) uslugu za isporuku opreme za prirodni gas na hidrotermalnoj
    bušotini
   Dokaz: Overene reference naručioca usluge
   Tehnički kapacitet:
   Ponuđač mora da raspolaže sa minimalnom tehničkom opremljenošću, što
   podrazumeva:
    – posedovanje Licence za obavljanje energetske delatnosti trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima I komprimovanim prirodnim gasomizdatu od Agnecije za energetiku Republike Srbije
   – Akreditovana laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom akreditovana po
     standard SRPS ISO 17025:2017, sa ispitnim metodama opreme (minimalno – regulatori
     pritiska gasa, sigurnosni prekidni ventili, sigurnosni odzračni ventili, ručni zaporni
     elementi, automatski zaporni ventili) u koju je izvršena implementacija standarda
     ISO 27001:2013 zbog zaštite poverljivosti podataka;
   Izjava na memorandumu da poseduje traženu opremu
    – Nevarničeći alat za rad na terenu;
    – Kontrolna merna oprema za merenje pritiska gasa za rad na terenu, klasa tačnosti
      min  1,0, mernog opsega 0-10 bar, 0-400 bar ili približno, saglasno radnim uslovima;
Merna oprema za elektro ispitivanja
Instrument za merenje otpora uzemljenja uzemljivača –  1 kom
Instrument za merenje neprekidnosti zaštitnih provodnika – 1 kom
Instrument za merenje otpora izolacije do 1000 V – 1kom
Instrument za merenje otpora petlje kratkog spoja – 1 kom
Instrument za testiranje FID sklopki – 1 kom.
Instrument za merenje napona – 1 kom
Servisno vozilo, min. 7 kom.
Transportno vozilo nosivost min 8 t, min.1 kom.
Transportno vozilo nosivost min 2 t, min.1 kom.
Dostupnost 24 sata;
Dokaz: dostaviti važeći Sertfikat o akreditaciji i obim akreditacije, za vozila dostaviti  kopije saobraćajne dozvole, za opremu dostaviti Izjavu na memorandum o  posedovanju
Kadrovski kapacitet:
            Ponuđač mora da ima minimum zaposlenih :
            – najmanje 1 diplomiran inženjer zavarivanja SRB/IWE/00217
            – najmanje 1 diplomirani inženjer za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i
              mera zaštite od požara
            – najmanje 2 diplomirana mašinska inženjera sa licencom 330 i 430
            – najmanje 1 diplomirani elektroinženjer sa licencama 350, 352 i 450
            – najmanje 2 radnika za montažu i održavanje “Ex” opreme
            – najmanje 5  radnika sa položenim stručnim ispitom za rukovanje
              održavanje u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa i
              najmanje 2 godine radnog iskustva na tim poslovima;
            – najmanje 3 diplomirana inženjer tehničke struke sa položenim stručnim ispitom za
              radnike koji rade na poslovima zaštite od požara;
            – najmanje 3 atestiranih zavarivača za postupak 111, i najmanje 3 atestirana
              zavarivača za postupak 141
            – svi zaposleni koji će biti angažovani na terenu, po ovom Ugovoru, moraju imati
              završenu osnovnu  obuku iz oblasti zaštite od požara
Dokaz: M- obrazac, tražene kopije licenci inženjera, uverenja o položenim stručnim
             ispitima  i atesta zavarivača, potvrda o završenoj obuci za PP zaštitu
Ponuđač mora da ima važeće sertifikate i licence
Sertifikovani sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001 : 2015
Serifikat (zaštita životne sredine) ISO 14001 : 2015
Sertifikat (bezbednost i zdravlje na radu) ISO 45001 : 2018
Dokaz: dostaviti kopije navedenih sertifikata i licenci
Ponuđač preuzima potpunu odgovornost nad upravljanjem postrojenjem u skladu sa svim pripadajućim pozitivnim propisima Republike Srbije koji regulišu ovu delatnost.
Troškove nabavke, postavljanja i funkcionisanja postrojenja u potpunosti snosi ponuđač.
IV. Kriterijum za ocenjivanje ponuda
Kriterijum za ocenjivanje ponuda po ovom javnom oglasu je „najviša ponuđena cena“ za preuzimanje 1kg  nus produkta degazacije vode u gasovitoj fazi.
Nakon razmatranja prispelih ponuda, Komisija zadržava pravo odluke da na osnovu ponuđenih cena, predloži ili ne predloži potpisivanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa najpovoljnijim ponuđačem.
V. Adresa i rok za dostavljanje ponude
Ponuđač u slobodnoj formi na posebnom papiru sastavlja svoju ponudu koja može da sadrži samo ponuđenu cenu za 1kg preuzetog nus produkta u neto iznosu, koju overava odgovorno lice potpisom i pečatom.
Ponuda sa pratećom dokumentacijom  dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNO PREDUZEĆE ZA REKREACIJU „ADICA“ ADA NE OTVARATI- ZA KOMISIJU ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA PRIKUPLjANjA PONUDA ZA PREUZIMANjE NUS PRODUKTA NAKON DEGAZACIJE TERMALNE VODE
ULICA ZMAJ JOVINA 25B
24430 ADA
Na poleđini koverte vidljivo naznačiti ko je podnosilac ponude.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Kurir“ koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
Javni oglas objavljuje se i na internet stranici – zvaničnom sajtu Opštine Ada i JPR „Adica“ Ada i u Službenom listu Opštine Ada.
Rok za podnošenje ponuda počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikupljanja ponuda.
Postupak otvaranja ponuda će sprovesti Komisija JPR „Adica“ Ada imenovan od strane Nadzornog odbora, u roku od tri (3) radna dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
VI. Zaključenje ugovora
Po donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača od strane Komisije, sastavlja se predlog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
Na predlog ugovora o poslovno tehničkojn saradnji, potrebna je saglasnost Skupštine opštine Ada.
Nakon pribavljene saglasnosti, poziva se najpovoljniji ponuđač na potpisivanje ugovora.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja Ugovora , JPR „Adica“ Ada će zaključiti ugovor sa drugoplasiranim ponuđačem.
VII. Kontakt
Sve potrebne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 024/854-770 ili 062/265-305, kontakt osoba Tibor Juhas.

Sport pansion

Ukoliko želite smeštaj u lepom ambijentu i pre samog ulaza u bazenski kompleks, nudimo vam smeštaj u prenoćištu Sport
Imamo u ponudi:
▶️Dvokrevetne sobe cena 2800,00 dinara za dve odrasle osobe PO SOBI/ po noći
▶️Dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem (foteljom na razvlačenje) kao i trokrevetne sobe po ceni od 3900,00 dinara za tri osobe/ PO SOBI/ po noći
*Deca do 7 godina borave gratis u smeštaju u pretnji dve odrasle osobe (nemaju svoj ležaj, nego dele krevet sa odraslom osobom)
Ukoliko boravi jedna odrasla osoba i jedno dete, plaća se redovno cena dvokrevetne sobe
Cena ne uključuje boravišnu taksu.
Za odrasle osobe iznosi 120,00 dinara, za decu od 7-15 godina 50%, a deca do 7 godina su oslobodjenja plaćanja.
Sve informacije na sajtu
www.adica.rs ili na telefon 062/8030137 ili 062/8030134

Kamp Ada

Kamp – Ada
Završeno je uređenje kampa u Adi na Tisi.
Slikama smo pokušali da dočaramo uredjenost i prelepu prirodu u kojoj se nalazi kamp 🏕
Za ovu godinu prijave su otvorene!